delete_testimonial_web

Delete a VocalReferences testimonial